موضوع فعالیت طبق اساسنامه


1) انجام امور ساختمانی، آپارتمان سازی، هر نوع ساختمان مسکونی و کلیه کارهای مربوط به این موضوع از قبیل طرح، نقشه، محاسبات، اجراء و نظارت.